EN
Anasayfa / Üniversitemiz

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami dikkat ve hassasiyeti göstermekteyiz. Üniversitemiz; kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve kişisel verilerinizin gizliliğini korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

Amacımız; 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” 10. maddesi gereğince ve sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında tanımlı “Veri Sorumlusu” sıfatıyla Üniversitemiz, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemektedir.

 

1) Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz;

Üniversitemiz ana kampüsü ve/veya bağlı merkez ve birimlerinde bulunan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşların (öğrenciler, çalışanlar, ziyaretçiler, hastalar, tedarikçiler, iş ortakları vb.) can ve mal güvenlikleri ile hukuki, ticari ve iş sağlığı güvenliklerinin temini,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği vb. ilgili tüm kanunlardan ve ikincil düzenlemelerden doğan/doğabilecek yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi ve bu kapsamda gerekli tedbirlerin alınabilmesi,

Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca yapılacak denetleme ve/veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi,

Öğrenciler ile akademik ve idari personel hakkında açılan/açılabilecek disiplin soruşturması süreçlerinin yönetilebilmesi,

Üniversitemiz bünyesinde bulunan öğrenci kulüplerine üye olunabilmesi, kulüp çatısı altında yapılan çalışmalardan, etkinliklerden ve organizasyonlardan yararlanılabilmesi; ayrıca dernek, vakıf, sivil toplum kuruluşu ve/veya sendikalarla herhangi bir işbirliği ve/veya bağlantısı bulunan bir kulübe üye olunması halinde, bu üyelik ile ilgili kanunlarda öngörülen kayıtların tutulabilmesi,

Yargı organlarının ve/veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi,

Üniversitemiz ve Üniversitemize bağlı tüm merkez ve birimlerde sunulan ürün ve hizmetlerin kullanım şekline ilişkin listeleme, raporlama, doğrulama analiz çalışması yapmak, bu hususta istatistiki ve bilimsel bilgiler üretmek, buna bağlı olarak ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek, ürün ve hizmetlerimize ilişkin memnuniyeti arttırmak ve bu kapsamda kullanıcıya ilişkin özelleştirmelerde bulunmak,

Ürün ve hizmetlerimize ilişkin, pazar araştırması, tanıtım ve gerekli bilgilendirmeyi yapabilmek, şikayet ve önerileri değerlendirebilmek ve Üniversitemiz ile paylaşılan iletişim kanalları üzerinden doğrudan sizinle irtibata geçebilmek,

Üniversitemiz ile ilişkisi bulunan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşların (öğrenciler, çalışanlar, ziyaretçiler, hastalar, tedarikçiler, iş ortakları vb.) Üniversitemiz ve/veya Üniversitemize bağlı Merkez ve birimlerinin ürün ve hizmetlerinden yararlanabilmeleri için gerekli çalışmaların ilgili iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi,

Akademik eğitimler, bilimsel araştırmalar, proje başvuruları, FSEK ve Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamındaki haklara ilişkin başvuru, devir vb. her türlü işlemler ile yayın, danışmanlık vb. her türlü faaliyetin sürdürülebilmesi,

Üniversitemizin tüm İnsan Kaynakları süreç ve politikalarının yürütülmesi,

Üniversitemizin idari ve akademik süreçlerinin, iş stratejilerinin ve yasal uyum süreçlerinin belirlenmesi, geliştirilmesi ve uygulanması,

Üniversitemiz ile Üniversitemize bağlı merkez ve birimlerin akreditasyon ve değerlendirme çalışmalarının yapılabilmesi,

Kamu düzeninin ve sağlığının korunması,

Koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım, medikal malzemelerinin temini gibi sağlık hizmetlerinin yürütülmesi ve yönetilmesi

Sunulan tüm hizmetlerin finansmanının planlanması ve yönetimi, faturalandırılmasının yapılması,

Tüm çalışanların eğitilmesi ve geliştirilmesi,

Eğitim, seminer vb. organizasyonlara katılım taleplerinin yerine getirilmesi,

Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,

Anlaşmalı olunan özel sigorta şirketleri ve/veya diğer kurumlar tarafından, anlaşmalar çerçevesinde sunulan teklif, promosyon, muafiyet vb. hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

Veri güvenliği kapsamında, sistem ve uygulamalar için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması,

amaçlarıyla, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

 

2) Kişisel Veri Toplamanın Hukuki Sebebi ve Yöntemi

Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda hizmetlerimizin sunulabilmesi ve bu kapsamda Üniversitemizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilmektedir.

Kişisel verileriniz, Üniversitemiz ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak (öğrenci, akademik/idari personel, işbirliği içinde bulunulan; kişi, kurum, kuruluş vb.) değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Üniversitemizin akademik ve idari birimleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Ayrıca, kişisel verileriniz, Üniversitemiz tarafından oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecektir.

 

3) Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı

Toplanan kişisel verileriniz; tarafınızca onay verilmesi halinde Üniversite tarafından icra edilen faaliyetlerin ilgili mevzuat ve Üniversite prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesini temin maksadıyla iş birimleri tarafından gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, okul güvenliğinin tesisi, öğrenci kayıt ve sair işlemlerinin gerçekleştirilmesi Üniversitenin insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi amaçlarıyla veli, öğrenci ve mezunlarına, Üniversite yetkililerine, üçüncü kişilere, iş ortaklarına, tedarikçilere, Yükseköğretim Kurumu'na ve kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, KVKK’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilir.

 

4) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Üniversitemize iletmeniz durumunda Üniversitemiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Üniversitemiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Üniversitemize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, 6698 sayılı Kanun gereğince, yazılı olarak Üniversitemize iletmeniz gerekmektedir.

 

KVKK hakkında daha fazla bilgi:

http://www.kvkk.gov.tr/ adresinden KVKK hakkında detaylı bilgiler alabilirsiniz.

 

İYYÜ Kişisel Veri sahibi KVK Başvuru Formu için tıklayınız.

 

TANIMLAR:

Açık rıza : Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

Anonim hale getirme : Kişisel verinin, kişisel veri niteliğini kaybedecek ve bu durumun geri alınamayacağı şekilde değiştirilmesidir. Ör: Maskeleme, toplulaştırma,veri bozma vb. tekniklerle kişisel verinin bir gerçek kişi ile ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.

Başvuru formu : Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanmak için yapacakları başvuruyu içerecek, politika kapsamında yukarıda bağlantı sağlanan başvurunun yöntemini açıklayan “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereğince İlgili Kişi (Kişisel Veri Sahibi) Tarafından Veri Sorumlusuna Yapılacak Başvurulara İlişkin Başvuru Formu”.

Çalışan adayı : Üniversitemize herhangi bir yolla iş veya staj başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini Üniversitemizin incelemesine açmış olan gerçek kişiler

İşbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkilileri: Üniversitemizin her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kurumlarda (iş ortağı, tedarikçi gibi, ancak bunlarla sınırlı olmaksınız) çalışan, bu kurumların hissedarları ve yetkilileri dâhil olmak üzere, gerçek kişiler çalışanları, hissedarları ve yetkilileri

İş ortağı : Üniversitemizin faaliyetlerini yürütürken iş ortaklığı kurduğu taraflar

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem

Kişisel veri sahibi : Kişisel verisi işlenen gerçek kişi. Örneğin; akademik, idari personel, öğrenciler, mezunlar, Üniversitemize başvuran adaylar .

Kişisel veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.Dolayısıyla tüzel kişilere ilişkin bilgilerin işlenmesi Kanun kapsamında değildir. Örneğin; ad-soyad, TCKN, e-posta, adres, doğum tarihi, kredi kartı numarası vb.

Özel nitelikli kişisel veri : Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler

Üniversite yetkilisi/Yetkilileri : Üniversite rektörlük yetkilileri ile diğer yetkili gerçek kişiler

Tedarikçi : Üniversitemizin faaliyetlerini yürütürken Üniversitemizin emir ve talimatlarına uygun olarak sözleşme temelli olarak Üniversitemize hizmet sunan taraflar

Üçüncü kişi : KVKK kapsamında farklı bir şekilde tanımlanmamış olan, kişisel verileri politika kapsamında işlenen gerçek kişiler (Örn. Kefil, refakatçi, aile bireyleri ve yakınlar)

Veri işleyen : Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi. Örneğin, Üniversitemizin verilerini tutan bulut bilişim firması, scriptler çerçevesinde arama yapan call-center firması vb.

Veri sorumlusu : Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri (veri kayıt sistemi) yöneten kişi

Ziyaretçi : Üniversitemizin sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla girmiş olan, etkinliklerimize katılan veya internet sitelerimizi ziyaret eden gerçek kişiler

KVK Kanunu : 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 24 Mart 2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

AB : Avrupa Birliği

Anayasa : 9 Kasım 1982 tarihli ve 17863 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan; 7 Kasım1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası.

KVK Kurulu : Kişisel Verileri Koruma Kurulu

KVK Kurumu : Kişisel Verileri Koruma Kurumu

İYYÜ Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi

Üniversite: İYYÜ Üniversitesi

Türk Borçlar Kanunu : 4 Şubat 2011 tarihli ve 27836 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan; 11 Ocak 2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu.

Türk Ceza Kanunu : 12 Ekim 2004 tarihli ve 25611 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan; 26 Eylül 2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu. Tarih :31.10.2016 Güncelleme No : 01 Güncelleme Tarihi : 31.10.2016

Türk Ticaret Kanunu : 14 Şubat 2011 tarihli ve 27846 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan; 13 Ocak 2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu