EN
Anasayfa / Öğrenci
Yandal Eğitimi Uygulama Esasları

Yandal (“minor”) eğitim-öğretimi, bir lisans programına kayıtlı olan öğrencinin, bilgisini artırmak amacıyla ikinci bir lisans programından ders almasıdır. Kayıtlı olunan lisans programına “anadal”, başvurusu kabul edilen lisans programına ise “yandal” denir. Yandal programının amacı; anadal lisans programını başarı ile sürdüren öğrencilerin ilgi duydukları bir başka bilim veya sanat dalında bilgilenmelerini sağlamaktır.


Yandal programı

 • Yandal program esasları ve başvuru koşulları ilgili yönetim kurullarının teklifi ve senatonun onayı ile belirlenir.
 • Yandal programlarını tamamlayanlara eğitim aldıkları alanda sadece başarı belgesi (yandal sertifikası) düzenlenir. Bu belge diploma yerine geçmez.
 • Yandal programlarının kontenjanları, ilgili programın açılmasına karar veren yönetim kurulu tarafından belirlenir.
 • Başvurular, yandal için başvurulan programın yürütüldüğü ilgili yönetim kurulları tarafından değerlendirilir.
 • Her programın yandal müfredatı ilgili akademik birim tarafından hazırlanır, ilgili fakülte kurulunun ve senatonun kararı ile onay alır.
 • Mevcutta yandal programı yoksa öğrenci talebine göre istedikleri bölümünde kabul koşuluyla yeni yandal programı açılabilir.
 • Yandal programının uygulanması, müfredat değişiklikleri ve intibak konularında ana dal programlarında kullanılan esaslar geçerlidir.

Başvuru Koşulları

 • Kayıtlı olduğu bölümde, başvuru dönemine kadar almak zorunda olduğu kredili derslerin tümünü alarak başarmış olması ve başvuru sırasında GANO’nun 4.00 üzerinden en az 2.50 (100 üzerinden en az 65) olması gerekir.
 • Öğrencinin herhangi bir disiplin cezası almamış olması gerekir.
 • Bu nitelikleri taşıyan öğrenciler yandal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında başvurabilir.
 • Üniversitenin özel yetenek gerektiren bölümlerine başvuran adayların ilgili bölüm tarafından açılacak özel yetenek sınavlarını da başarmış olması gerekir.
 • Öğretim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören öğrencilerin öğretim dili yabancı dil olan programlardan da ders alabilmeleri için yabancı dil düzeylerinin yeterli olduğunu belgelemeleri gerekir.
 • Yandal öğrencisi statüsünü herhangi bir nedenle yitirmiş olan öğrenciler, yeniden yandal öğrenimi yapmak veya yandal öğrenimine devam etmek üzere başvuramaz.
 • Yatay geçiş yoluyla bölüm/program değiştiren öğrenciler aynı eğitim-öğretim döneminde yandal başvurusu yapamaz.

Krediler

 • Yandal programına başvurusu kabul edilen öğrenci, yandal programı kapsamında, senato kararı ile belirlenmiş olan dersleri almak ve bu dersleri başarmak zorundadır. Bu dersler ilgili bölümler arasında kararlaştırılır, ilgili fakülte kurullarının ve üniversite senatosunun onayına sunulur.

Başvurular

 • Başvuru tarihleri her öğretim yılı başında belirlenerek duyurulmaktadır.
 • Yandal yapmak üzere kabul edilen öğrenciler ilgili fakülte yönetim kurulunda görüşülerek kesinleşir.

Başarı ve Mezuniyet

 • Yandal programına devam edebilmesi için öğrencinin anadal programındaki GANO’sunun 4 üzerinden 2,29 (100 üzerinden 60) olması şarttır. Bu şartı sağlayamayan öğrencinin yandal programından kaydı silinir. Öğrencinin başarılı olduğu ve anadal programına sayılmayan dersler, genel not ortalamasına dahil edilmeksizin transkript ve diploma ekinde yer alır.
 • Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenciler yandal programlarını henüz tamamlayamadılarsa ilgili yönetim kurullarının kararı ile en fazla iki yarıyıl ek süre alabilir.
 • Öğrenciler yandal programını kendi istekleri ile bırakabilirler.
 • Yandal öğrencisi iken, herhangi bir yarıyıl sonunda anadal programı GANO’su 2.29’un altında olanlar ya da iki yarıyıl üst üste yandal programından ders almayanlar, yandal öğrencisi statüsünü yitirir. Yandal öğrencisi statüsünü yitiren öğrenci, herhangi bir lisans bölüm/programında yandal öğrenimi yapamaz.
 • Yandal sertifikasını alabilmek için öğrencinin anadal GANO’su en az 2.29 olmalıdır.
 • Yandal için ayrı transkript düzenlenir. Dönem ve genel not ortalamaları ayrı ayrı hesaplanır.
 • Öğrenci, yandal eğitim-öğretiminden ayrıldığında, başarısız olduğu yandal eğitim-öğretimi derslerini tekrarlamak zorunda değildir.

Başvuru Formu

Yandal Başvuru Formu