EN
Anasayfa / Öğrenci

DİPLOMA İŞLEMLERİ

Kayıtlı oldukları programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları, yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlayan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

Kayıtlı oldukları programları başarı ile tamamlayarak diploma almaya hak kazanan öğrencileri, diplomaların tescil işlemleri ve tesliminde olası gecikmeler nedeni ile ihtiyaç duymaları halinde “MEZUNİYET BELGESİ” alabilirler.

Mezuniyet Belgesi talebinde bulunan öğrenciler;

* İLİŞİK KESME BELGESİ’ nin ilgili birimlerde onay işlemlerini tamamlamalı,

MEZUNİYET BELGESİ hazır duruma gelen öğrenciler ilişik kesme belgesini ve ilişik kesme dilekçesini “Öğrenci işleri Daire Başkanlığına” teslim ederek belgelerini alabilirler.

Diploma almaya hak kazanan mezun öğrencilere; diploma ile beraber onaylı transkript ve varsa lise diplomalarının aslı teslim edilir.

Diploma, Mezuniyet Belgesi yalnızca hak sahiplerinin kendilerine ya da noter onaylı vekâletnamelerini ibraz eden vekillerine teslim edilir.

Posta ile diploma gönderilmez, telefon ya da faksla/elektronik mektupla yapılan talepler dikkate alınmaz, işleme konulmaz.

Not: Diploma alımı sırasında “Mezuniyet Belgelerinin” iadesi gerekmemektedir.