EN
Anasayfa / Duyurular
Hukuk Fakültesi Tek Ders Sınavları Hk.

Hukuk Fakültesi Öğrencilerinin Dikkatine

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 26. maddesi uyarınca 13.09.2018 Perşembe günü saat 10:30-12:30 saatleri arasında -1B03 numaralı amfide tek ders sınavları yapılacaktır. Tek ders sınavlarına girecek öğrencilerin Hukuk Fakültesi Dekanlığı'na 11.09.2018 Salı günü mesai bitimine kadar başvurması gerekmektedir.

Üç Ders Sınavı, Tek Ders Sınavı, Ek Sınav ve Süreler MADDE 26–
(1) Üç Ders Sınavı; Üniversitenin Tıp Fakültesi dışında diğer tüm Fakülte ve Yüksekokullarında, proje dersleri (Mühendislik Mimarlık Fakültesi proje dersleri), Staj ve/veya Klinik Uygulama Eğitimi dersleri hariç olmak koşuluyla tüm dersler ile 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde sayılan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve yabancı dil dersleri ile genel kültür dersleri için uygulanır.
(2) 16 ncı maddede belirtilen normal öğretim süresi (lisans öğrencileri sekizinci, önlisans öğrencileri dördüncü yarıyılı tamamlamış olmalıdır) içinde bölümün / programın ders planlarında gösterilmiş derslere yazılmış derse devam koşullarını yerine getirmiş ve mezuniyet aşamasına gelmiş öğrencilerden en çok üç dersten başarısız olanlara süre kayıplarını önlemek amacı ile her yarıyıl sonunda, dersin açıldığı döneme bakılmaksızın üç ders sınavı açılır.
a) Üç ders sınavı, bütünleme sınav sonuçlarının ilanından sonra takip eden dönem başlamadan önce fakülte / yüksekokul yönetim kurulu kararı ile yapılır.
b) GANO’su 2.00’nin altında olan öğrenciler şartlı başarılı oldukları (DC, DD harf notlu dersler) derslerden de üç ders sınavlarına girebilir. Bu sınavlarda başarısız olan öğrencilerin eğitim süreleri uzar. Buna göre başarısız oldukları derslere açıldıkları yarıyılda kayıt yaptırmak zorundadır. Üç ders sınavlarının mazeret sınav hakkı yoktur. Sınavda asgari geçer not 100 üzerinden 60 puandır. Başarı notu hesaplamasında yıl içinde o dersle ilgili ara sınav notu ve diğer notlar değerlendirmeye alınmaz.
(3) Üç ders sınavında başarısız oldukları ve/veya şartlı başardıkları ders sayısını tek derse indiren öğrenciler üç ders sınavını takip eden tek ders sınavına girebilirler. Mezun olabilmek için tek dersi kalan öğrenciler, dersin devam koşulunu sağlamış olmak kaydıyla ilgili fakülte / yüksekokul yönetim kurulu kararı ile yarıyıl sonu sınavlarının bitimini takiben Şubat, Haziran, Eylül aylarında ilan edilen tarihte yapılacak tek ders sınavına girebilirler. Tek ders sınavında başarılı olamayan öğrenci derse kayıt yaptırmak zorundadır.
(4) 16 ncı maddede gösterilen azami öğretim süresi içinde mezun olamayan öğrenciye, başarısız olduğu bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Ek sınavlar Şubat, Haziran ve Eylül aylarında gerçekleştirilir.
(5) Ek sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş dersi başarabilmeleri için üç yarıyıl daha ek süre verilir. Bu öğrenciler başarısız oldukları dersler için yarıyıl sonlarında açılacak sınavlara dönem atlamadan, üst üste ve aralıksız olarak girer. Başarısız ders sayısı beşten az olan mezuniyet aşamasındaki öğrencilerden; başarısız ders sayısı dört olanlara dört yarıyıl, başarısız ders sayıları bir, iki veya üç olanlara ise mezun olabilmeleri için sınırsız süre ve sınav hakkı verilir.
(6) Dördüncü fıkrada belirtilen öğrenciler başarısız oldukları dersler için yarıyıl sonlarında açılacak sınavlara dönem atlamadan, üst üste ve aralıksız olarak girer.
(7) Girmiş oldukları tüm sınavlardan geçer not aldıkları halde, bu Yönetmelikte (YANO) ve (GANO) için belirlenmiş başarı ortalamalarını herhangi bir nedenle sağlayamamış olan son dönem öğrencilerine, not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri son iki sınıf derslerinden sınırsız sınav hakkı verilir.
(8) Sınırsız sınav hakkına sahip olan öğrencilerden açılan sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyenler sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve sonradan yeni hak talep edemezler.


Yayınlanma Tarihi : 6.9.2018