Anasayfa / Akademik / Rektörlüğe Bağlı Bölümler
Bölüm Hakkında
TÜRK DİLİ I-II DERSİ HAKKINDA

Türk dili dersleri, üniversitemizde 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 5/1 maddesi uyarınca Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri dışında üniversitemizin lisans ve ön lisans eğitimi veren bütün bölümlerindeki Türk öğrencilere verilmektedir.

Türk dili, iki yarıyılda verilen ikişer kredilik bir derstir. Türk dili dersinde, etkin bir şekilde konuşma ve yazmanın yanında anlama, çözümleme, yaratıcı düşünce ve eleştirel bir yoruma dayalı sözlü ve yazılı ifade gücünü geliştirmek temel hedeftir. Yüksek bir dil bilinci, dilin estetik duyuşunu da içeren bir dil zevki ve en önemlisi anadili sevgisi kazandırmak temel ilkelerimizdendir.

Öğrencilere Türk dilini doğru ve etkili kullanabilme yeteneğini kazandırmayı amaçlayan ders içeriğimiz, “Türk dilinin kökenleri hakkında bilgi edinme, yeryüzündeki dil ailelerini ve Türk dilinin ses yapısını tanıma, Türkçenin imla ve noktalama işaretlerini yerinde kullanma, sözlük ve yazım kılavuzu kullanma alışkanlığı edinme, Türkçeyi etkin bir şekilde kullanma becerisi ve kitap okuma alışkanlığı kazanma” şeklinde özetlenebilir.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksekokulların birinci sınıf öğrencilerine iki dönemi kapsayacak şekilde, “TRD 151 Türk Dili I” ve “TRD 152 Türk Dili II” olmak üzere haftada iki saat uzaktan eğitim yöntemiyle öğretim yapılmaktadır. Türk Dili dersinin 1. yarıyıl eğitim-öğretim programı şu şekildedir: 1) Dil, dil- kültür ilişkisi, yazım ve noktalama kuralları 2) Dilin kaynağı ve doğuşu, dillerin sınıflandırılması 3) Yeryüzündeki diller ve Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri, yapı bakımından dünya dilleri 4) Genel dil kültürü, dil farklılaşmaları, lehçe, şive, ağız, argo 5) Türk yazı dilinin tarihi devreleri, şahsiyetler ve eserleri 6) Türk dilinin tarihi devreleri, Türk alfabeleri 7) Ses bilgisi, Türkçe sesler ve sınıflandırılması 8) Ses olayları, ses türemesi, ünlü ve ünsüz düşmesi, ünlü daralması 9) Türkçenin ses özellikleri, vurgu, yapı bakımından kelimeler 10) Türkçenin hece yapısı, kökler, isim ve fiil kökleri 11) Türkçenin ekleri, yapım ve çekim ekleri 12) Anlam ve görev bakımından kelimeler, kelime grupları 13) Cümle ve cümlenin öğeleri 14) Genel değerlendirme.

2. yarıyıl eğitim-öğretim programı ise şu şekildedir: 1) Cümle çeşitleri, fiil cümlesi, isim cümlesi, Kurallı, devrik cümle 2) Anlamına göre cümleler 3) Türkçede genel anlatım bozuklukları 4) Yazılı ve sözlü anlatım türleri, kompozisyon, kompozisyon yazarken dikkat edilmesi gereken hususlar 5) Yazılı anlatım türleri: Konularına göre şiir ve şiir türleri, masal 6) Yazılı anlatım türleri: Fabl, hikâye, roman ve roman türleri 7) Yazılı anlatım türleri: Tiyatro, gezi yazısı, anı 8) Biyografi, otobiyografi, günlük 9) Yazılı anlatım türleri: Fıkra, deneme, eleştiri 10) Yazılı anlatım türleri: Mektup ve mektup çeşitleri, röportaj, mülâkat, sohbet 11) Yazılı anlatım türleri: Makale, rapor, tutanak 12) Tartışmaya dayalı anlatım türleri: Tartışma, panel, forum, açık oturum, münazara 13) Görüşmeye dayalı anlatım türleri: Konferans, sempozyum( bilgi şöleni), kongre, nutuk(söylev) 14) Genel değerlendirme.

Her dersin sonunda, imla ve noktalama ile ilgili bilgi verilmektedir.