Anasayfa / Akademik / Fakülteler / Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Hakkında

İçinde bulunduğumuz teknoloji ve enformasyon çağında, başta uluslararası platformlar olmak üzere insan ilişkilerinin ve kültürel iletişimin söz konusu olduğu her ortam ve alanda küresel ortak dil olarak tanımlanan İngilizceye hakim çevirmenler anahtar rol oynamaktadır. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İngilizce Mütercim Tercümanlık lisans programı, günümüzde bilimsel ve kültürel açıdan donanımlı çevirmenlere yönelik artan gereksinim doğrultusunda tasarlanmıştır. Program, doktoralarını Çeviribilim alanında yapmış öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir.

İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümü, sunduğu dört yıllık lisans eğitimi sürecinde, Türkçe ve İngilizce dil bilinci gelişmiş, her iki dilin kültürüne hakim; eleştirel okuma, çözümleme ve aktarma konusunda kuramsal, teknik ve pratik bilgi sahibi; bu doğrultuda çeviribilim, çeviri kuramı, çeviri etiği, çeviri teknolojileri, çeviri uygulamaları, ardıl ve eşzamanlı çeviri alanlarında donanımlı; konferans çevirmenliğinde uygulama deneyimi edinmiş; fen bilimleri, siyaset bilimi, sosyal bilimler, ekonomi, hukuk ve tarih gibi farklı alanların terminolojisini bilen; İngilizce dışında en az bir yabancı dilde çeviri yapabilecek çevirmenler yetiştirmeyi amaçlar. Diğer yandan, program içeriğinde yer alan Editörlük ve Proje Yöneticiliği gibi derslerle öğrenciler için sektörün gereksinimlerine yönelik farklı uzmanlık alanları oluşturulur.

Bu amaçlar doğrultusunda bölümümüzde çeviri eğitiminin gerektirdiği temel derslerin yanı sıra modüler sistem uygulanmaktadır. Bu sistem kapsamında programımızda teknik çeviri ve lokalizasyon, çeviri teknolojileri, hukuk çevirisi, sözlü çeviri ve yazınsal çeviri modülleri yer almakta olup, her bir modül üç ya da dört farklı dersten oluşur. Programımızın diğer bir ayrıcalığı da Dijital Kültürde Blogging, V-logging ve Çeviri; Çeviri Tiyatro ve Sinema Okuryazarlığı, Görsel Göstergebilim ve Göstergelerarası Çeviri; Çeviri Göstergebilimi, Sanat ve Çeviride Moda; Şehir, Kültür ve Çeviri; Kurmaca Anlatıda Çeviri ve Çevirmen Karakterler gibi yenilikçi ve özgün alan seçmeli derslerinin tasarlanarak sunulmasıdır.

Lisans programının dördüncü yılına giren ve sözlü çeviri alanında ileri düzeyde eğitim alarak yetkinlik kazanmayı amaçlayan öğrenciler dönem başında uygulamalı yatkınlık sınavına katılır. Bu sınavda öğrenciler, Türkçe ve İngilizce dil ve iletişim becerilerinin yanı sıra sözlü aktarımlarındaki tutarlılık, akıcılık, doğruluk ve uygun terminoloji kullanımı ölçütleri doğrultusunda değerlendirilir. Sınavı başarıyla geçenler, lisans programlarının son yılını ardıl ve simültane çeviri gibi konferans çevirmeni yetiştirmek üzere planlanmış sözlü iletişim ağırlıklı derslerin yanı sıra Sözlü Çeviriye Etik ve Eleştirel Yaklaşımlar ve Kültürlerarası Bağlamlarda Performans gibi özel olarak sözlü çeviriye yönelik tasarlanmış dersleri alarak tamamlar. Öğrenciler her birinde ikişer öğrencinin çeviri yapabileceği iki adet tam donanımlı simültane çeviri kabini bulunan laboratuvarımızda gerçek çalışma ortamı deneyimi kazanır.


Mütercim Tercümanlık Lisans Programının Özellikleri

Danışmanlık Sistemi

•Danışman öğretim üyeleri öğrencilerle bireysel olarak ilgilenir, öğrencilerin kaydettikleri gelişmeyi yakından takip ederek ilgi alanlarına ve performanslarına göre planlama ve yönlendirme yapar.

•Staj programları danışman öğretim üyesinin ilgili kurumlarla ortak çalışmasıyla tasarlanır ve öğrencilerin gösterdikleri performansa ilişkin ayrıntılı geri bildirim sağlanır.

Öğrenci Odaklı ve Katılımcı Eğitim

• Bölümümüzde sektörde fiilen çalışan çevirmenlerin katıldığı ve çeviriyle ilgili güncel konuların ele alındığı seminerler, çalıştaylar ve çeviri atölye çalışmaları düzenlenir, öğrencilerin bu etkinliklere ve öğrencilere yönelik çeviri yarışmalarına katılmaları sağlanır.

• Öğrenciler öğretim üyelerinin danışmanlığında bireysel ya da grup olarak projeler geliştirir, kulüp çalışmalarında görev alır, ulusal ve uluslararası sempozyum ve konferanslara katılır, bu süreçlerde yaşayarak öğrenip bilgi ve deneyim kazanır.

Yurtdışında Eğitim Olanakları

• Öğrenciler lisans program sürecinde Erasmus programıyla Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde bir ya da iki dönem eğitim görme olanağı elde edebilir.

Çift Ana Dal ve Yan Dal Olanakları

Öğrenciler koşulları yerine getirmek suretiyle Fen Edebiyat Fakültesi ve diğer fakültelerin özellikle sözel ağırlıklı bölümlerinde yan dal ya da çift ana dal yapma olanağına sahiptir.

Hazırlık Sınıfı ve İkinci Yabancı Dil

• Bölümün eğitim dili İngilizcedir. İngilizce muafiyet sınavında başarılı olan öğrenciler doğrudan birinci sınıfa geçer. İngilizce takviye gereksinimi duyanlar ise hazırlık sınıfına devam eder.

• Öğrenciler 4 yıllık ders programı içinde seçmeli olarak İspanyolca, İtalyanca ya da Rusça derslerinden birini seçip alır.

İş Olanakları

Uluslararası platformlarda çevirmenlere duyulan gereksinim her geçen gün artmaktadır. Çeşitli kamu ve özel sektör kuruluşları, yayınevleri ve çeviri büroları gibi doğrudan çeviri hizmeti alan ve veren kurum ve kuruluşların nitelikli çevirmen yetiştirilmesi yönünde talepleri vardır. Bu nedenle, Mütercim Tercümanlık Bölümü mezunlarının istihdam alanları son derece geniştir. Söz konusu istihdam alanları arasında şunlar sayılabilir:

• Dışişleri Bakanlığı
• Dış Ticaret Müsteşarlığı
• Uluslararası kuruluşlar
• Bankalar,
• Devlet Planlama Teşkilatı
• Görsel ve yazılı medya kuruluşları
• Yayınevleri,
Çeviri şirketleri
Turizm sektörü •Üniversiteler (çevirmen ya da öğretim görevlisi olarak)

Ayrıca akademik kariyer yapmayı amaçlayan öğrenciler, lisansüstü eğitimlerine Çeviribilim, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat, Kültür Çalışmaları gibi alanlarda devam edebilirler. 

Doç. Dr. Didem TUNA

Bölüm Başkanı