Anasayfa / Akademik /
BAP Başvurularında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

İYYÜ BAP Komisyonundan Tüm Akademisyenlerin Dikkatine ………

Bilimsel Araştırma Projeleriniz , kongre ve toplantılara katılım ile yayın teşviği başvurularınız için gerekli tüm bilgileri , üniversitemiz web sayfasından erişebileceğiniz ve aşağıda başlığı ile web sayfası belirtilen yönergelerde bulabilirsiniz.


İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Bilimsel Faaliyetleri Destek ve Teşvik Programı Yönergesi
https://www.yeniyuzyil.edu.tr/mevzuat/


İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi
https://www.yeniyuzyil.edu.tr/BapBirimi/yonetmelikler-yonergeler.aspx


 • Başvurular online olarak tüm dosyalar (başvuru ve ekleri dahil) PDF TEK DOSYA halinde yapılır. Online başvuru https://www.yeniyuzyil.edu.tr/BapBirimi/ adresindedir. Doldurulması gereken formlar ve eklenecek belgelerin listesi de aynı web sayfasındadır.
 • Online başvurularda doğru formların ve belgelerin yüklenmiş olması zorunludur.
 • Doğru formların kullanılmadığı ve belgelerde eksikler bulunan başvurular dikkate alınmaz.
 • Tüm başvurular için ön koşul İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde kadrolu akademisyen olmaktır.
 • Kongre ve toplantı başvurularında ilgili kitap/kitapçık ( örneğin program ya da bildiri kitapçığı ) /dergide kesinlikle başvuru sahibinin adı ile birlikte İSTANBUL YENİ YÜZYIL adresi bulunmalıdır.
 • BAP Değerlendirme Komisyonu ayda bir kez toplanmaktadır. Aylık toplantıların ve bu toplantılarda değerlendirilecek başvuruların o aya ait son başvuru tarihlerini içeren liste üniversitemiz web sayfasında bulunmaktadır. Bu liste başvurularda dikkate alınmalıdır. https://www.yeniyuzyil.edu.tr/BapBirimi/
 • BAP Komisyonunda tüm değerlendirmelere ilişkin kararlar oy çokluğu ile belirlenir.
 • Komisyonca alınan tüm kararlar Rektör onayı ile kesinleşir.


BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

 • BAP Komisyonuna sunulan bilimsel araştırma projeleri için Dekanlık /Yüksek Okul / Enstitü Müdürlüğü onayı alınmış olmalıdır. Bu onay başvuru belgeleri arasında bulunmalıdır.
 • BAP Komisyonu tarafından projenin ön değerlendirilmesinin olumlu olması halinde, proje ayrıntılı değerlendirme yapılması için komisyon tarafından belirlenen proje değerlendirme jüri üyelerine gönderilir.
 • Proje değerlendirme jürisi konusunda uzman olan ve en az biri İYYÜ dışından olmak üzere üç hakemden (öğretim üyesinden )oluşur.
 • Komisyon aynı değerde görülen projelerin desteklenmesi konusunda Fakülteler arasındaki dengeyi gözetir.


BİLİMSEL TOPLANTILARA KATILMA TEŞVİĞİ

 • Üniversite öğretim elemanlarına bir ulusal bir uluslar arası olmak üzere yılda en fazla iki defa bilimsel toplantılara bildirili (sözlü /poster ) katılmak üzere destek verilir.
 • Bildirisiz ya da başvuran kşinin bildiriyi sunacak kişi olmadığı durumlarda destek verilmez.
 • Başvuru, etkinliğe katılım tarihinden en az 30 gün önce yapılmalıdır.
 • Kongre ve toplantı başvurularında ilgili kitap/kitapçık ( örneğin program ya da bildiri kitapçığı ) /dergide kesinlikle başvuru sahibinin adı ile birlikte İSTANBUL YENİ YÜZYIL adresi bulunmalıdır.
 • Tüm kongre veya sempozyumlarda bir bildiri için ve sunumu yapacağı belirtilen tek bir katılımcıya destek verilir.
 • Toplantının , başvuru sahibinin uzmanlık alanıyla ilgili olması zorunludur.
 • Başvuru için Fakülte /Yüksek Okul /Enstitü Yönetim Kurullarının izin kararı gereklidir ve kurul kararının fotokopisi başvuru belgeleri arasında yer almalıdır.
 • Görevlendirme dönüşünde harcama belgelerinin ( Seyahat bileti, katılım bedeli, pasaport fotokopisi, konaklama giderleri vb.) İdari-Mali İşler Daire Başkanlığı’na teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Desteğin kapatılabilmesi için kesin rapor, bilimsel toplantı katılım belgesi veya bildiri sunum yazısı fotokopisi, “prooceeding” ve/veya özet kitabı kapağının ve içinde yayınlanan bildiri özeti ve/veya tam metni fotokopisi toplantının bitim tarihini izleyen, en geç 15 gün içerisinde BAP Koordinasyon Birimine teslim edilmesi gereklidir.


YAYIN TEŞVİĞİ

 • Sadeci SCI, SCI-E, ESCI , AHCI ile ULAKBİM ve uluslararası alan indekslerinde taranan dergilerde yayımlanmış makaleler için teşvik verilir.
 • Derginin ISSN numarası olması esastır.
 • Tüm yayınlarda teşvik verilebilmesi için yayın üzerinde “İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi” adının yer alması zorunludur.
 • Başvuru formu ve teşvik ödülü hesaplama formu eksiksiz doldurulmuş olmalıdır.
 • Çok yazarlı yayınlarda teşvik miktarı sadece İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi mensuplarına eşit olarak paylaştırılır.
 • İYYÜ’de görevli birden fazla yazara ait bir yayın söz konusu olduğunda
  ya bu yazarların adlarının ve imzalarının bulunduğu tek bir form hazırlanmalıdır
  ya da bu yazarlardan her birinin ayrı form hazırlayarak, teşvik ödülü hesaplanma formunda teşvik miktarını yazar sayısına bölünmüş olarak göstermelidirler.
 • Destek için başvuru, yayının yapıldığı yıl veya bir sonraki yılın sonuna kadar yapılmalıdır.
 • Kongre, sempozyum, konferans veya benzeri bilimsel etkinlik kitapçıkları ve içeriğinde yayınlanmış bildiriler yayın kategorisinde değerlendirmeye alınmaz.
 • Aynı yayın bir kez değerlendirilir.
 • İlgili makalenin
  tamamının / yayımlandığı derginin “İçerik “ bölümünün / derginin dış ve iç kapağının/ dergilerin tarandığı indeksi belirten sayfasının derginin “Impact “ faktörünün belirtildiği sayfasının
  belgelere eklenmesi gereklidir.
 • Açık erişimli dergilerin makaleleri kabul ettikten sonra yayınlamak için zorunlu ‘makale işleme ücreti’ (Article Processing charge –APC) veya diğer adlar altında ücret talep etmeleri durumunda, bir çıkar çelişkisi olduğu için bu derginin yağmacı/şaibeli dergi olarak kabul edilmesi ve yayınların kabul edilmemesi, Yazarlardan basım için ücret talep etmeyen makale hakemler tarafından kabul edildikten sonra yazarlara isterlerse ücret karşılığı bir açık erişim olanağı da sunan hibrit dergiler şaibeli/yağmacı dergi olarak kabul edilmeyecektir.
  YÖK’ün ücret karşılığı basılan yayınlarla ilgili hassasiyeti nedeniyle de bu hususun önemli olduğu düşünülmektedir. Özellikle Ocak 2019’da yapılan Üniversitelerarası Kurul toplantısı’nda YÖK Başkanı Prof.Dr. Yekta Saraç tarafından da yağmacı ve şaibeli yayınlarda Nijerya’dan sonra maalesef ülkemizin ikinci sırada olduğu dile getirilmiştir. Aynı toplantıda tüm üniversitelerin Rektörleri tarafından da ticari amaçlı yayın ve kongre konusunda gelinen durum belirtilmiş olup YÖK Hukuk Müşavirliği tarafından hazırlanan taslak tartışılmıştır. Konunun Üniversite Rektörleri tarafından dikkatle incelenmesi istenmiştir.