Anasayfa / Uluslararası / International Students Office / Yüksek Lisans - Master's Degree
YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU

• İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinin taraf olduğu ikili anlaşmalara dayalı olarak lisansüstü öğrenim görmek üzere başvuran adaylar, kontenjan dışından ilgili programın Enstitü Anabilim Dalı(EABD) başkanlığının görüşü, Enstitü Yönetim Kurulu(EYK) kararı ve Senato onayı ile öğrenci olarak kabul edilirler. Ancak bu öğrencilerin başvuru için istenen koşulları yerine getirmesi istenir. Özel yetenek isteyen programlar için ilgili anabilim dalı görüşü ile EYK kararları da değerlendirmede esas alınabilir.

• Başvurular, Akademik Takvim'de ilân edilen süreler içerisinde yapılır.

• Yurtdışında öğrenim gören yabancı uyruklu adayların eğitim almış oldukları yükseköğretim kurumunun tanınırlığı ve almış oldukları eğitimin uygunluğu YÖK tarafından onaylandığı takdirde başvuruları geçerli olur. Gerekli sorgulama üniversite tarafından yapılır.

• Yurt içi veya yurt dışında lisans ya da yüksek lisans eğitim dili İngilizce olan programlardan mezun olan adaylarda yabancı dil yeterlilik şartı aranmaz.

• Eğitim dili Türkçe olan bir lisansüstü programa başvuran yabancı uyruklu adaylardan YÖK tarafından kabul edilmiş TÖMER ve benzeri merkezlerden B2 sertifikasına sahip olanlar ile Türkiye’de bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar hariç, lisansüstü öğretimi yürütebilecek düzeyde Türkçe yeterliliğe sahip olup olmadıkları İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÜTÖM) Müdürlüğünce yapılacak “Türkçe Dil Seviye Tespit Sınavı” ile değerlendirilir.

• Yetersiz bulunan adaylar, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÜTÖM) tarafından verilen kurslara katılmak ya da diğer Türkçe Öğretim Merkezlerinden B2 düzeyinde Türkçe bildiğine dair bir sertifika getirmek zorundadır. Adaylar B2 düzeyinde Türkçe bilgisine sahip olduklarını ispatladıkları tarihi takip eden yarıyıldan itibaren lisansüstü öğrenimlerine başlayabilirler.

• Adaylara, Türkçe öğrenmeleri için en fazla iki yarıyıl süre tanınır. Kursun süresi öğrenim süresinden sayılmaz. Bu süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilgili Enstitü ile ilişiği kesilir.

• Yatay geçiş yoluyla kabul edilme şartları ilgili programı açmış olan EABD görüşü ve EYK kararı ile belirlenir. Yukarıdaki şartları taşıyan adayların Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkarma cezası almamış olması gerekir.

Yurtdışında öğrenim gören Türk uyruklu adayların, eğitim almış oldukları yükseköğretim kurumunun denkliği için YÖK'e başvurarak denklik belgesi almaları gerekir.

Başvuru için istenen ZORUNLU belgelerin eksiksiz olarak sağlanması gerekmektedir. Eksik evrak ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. ÖNERİLEN belgelerin sunulması zorunlu olmamakla birlikte, değerlendirme aşamasında etkili olacaktır.APPLICATION TO MASTER PROGRAMS

• Candidates who apply for a post-graduate education based on bilateral agreements to which Istanbul Yeni Yüzyıl University is a party, are accepted as students with the approval of the Senate and the decision of the Graduate School Administrative Board (EYK) and the approval of the Senate. However, these students are required to fulfill the conditions required for the application. For programs that require special talent, it can be taken as basis for evaluating EYK decisions with the relevant department.

• Applications are made within the periods announced in the Academic Calendar.

• Applicants of foreign nationality who are studying abroad are recognized by the higher education institutions where they are trained and approved by YÖK for their education. The required inquiry is made by the university.

• Foreign language proficiency requirements are not required for candidates who graduated from programs in English or a master's degree program in their country or abroad.

• For foreigners who apply to master programs in Turkish, a Turkish level exam is made by İstanbul Yeni Yüzyıl University, Directorate of Turkish Teaching , Training and Research Center (YÜTÖM) in order to learn if student is capable of studying any program in Turkish, this is not required for those who have B2 certificate acquired from TÖMER certified by YÖK (Higher Education Council) or from similar institutions and for those who have master’s degree taken from a university in Turkey.

• Candidates who are found to be inadequate are required to attend the courses given by İstanbul Yeni Yüzyıl University Turkish Teaching Practice and Research Center (AYTÖM) or to bring a certificate from other Turkish Teaching Centers at B2 level. Candidates can start their graduate studies from the semester following the date they have proved that they have knowledge of Turkish at B2 level.

• Candidates are allowed to study for at most two semesters. The length of the course is not counted during the learning period. At the end of this period, the student who is not successful will be dismissed from the relevant Institute.

• Conditions for acceptance by way of transfer are determined by the EABD opinion and EYK decision which opened the relevant program. Candidates who fulfill the above conditions must not have recei Candidates of Turkish nationality who are studying abroad should apply to YÖK for the equivalence of their higher education institution.

The REQUIRED documents, required for the application must be provided in full. Applications made with missing documents will not be evaluated. Submission of RECOMMENDED documents is not mandatory, but will be effective in the evaluation phase.