ULUSLARARASI

Nasıl Başvurulur?

Başvuru için Gereken Belgeler

(1) Başvuru sırasında adayların aşağıdaki belgeleri sunmaları gerekir. Adayın sunduğu bu belgeler, Türkçe dışındaki dillerde ise, belgelerinin asılları ile birlikte onaylı Türkçe tercümeleri de sunulmalıdır.

a. Online Başvuru Formu

b. Başvuru koşullarında belirtilen sınav/diplomalardan herhangi birisinin sonuç belgesi

c. Lise mezunu adayların lise diplomasının (İngilizce veya Türkçe noter ya da konsolosluk onaylı kopyası) (Başvuru tarihinde mezuniyet aşamasında olan öğrenciler için okullarından alacakları öğrenim durum belgesi)

d. Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) Sınav Sonuç Belgesi veya başvuru koşullarında belirtilen 5 maddede “Kabul Edilecek Ulusal ya da Uluslararası Düzeydeki Sınav ya da Diploma Türleri ve Puanlarına İlişkin Liste”deki belgenin aslı veya onaylı örneği.

e. Resmi Transkript (Not Durumu Belgesi). Adayların, lisede aldıkları ders ve notları gösterir ve Lise Müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not durumu belgesi

f. Adayların varsa Türkçe ve/veya İngilizce yeterliliklerine ilişkin belge

g. Pasaportta resim ve kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfanın fotokopisi

h. 4 adet fotoğraf

i. Ön kayıt ücret makbuzu

(2) Yükseköğretim Kurulunun, Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslarda yapılan değişiklikleri nedeniyle, gerekli görülen hallerde ek belgeler istenebilir.

(3) Belgelerinde herhangi bir usulsüzlük olduğu tespit edilen adayın, programa kabul edilmiş olsa dahi kabul kararı iptal edilir, Üniversiteye kaydı yapılmış olsa dahi kaydı geçersiz sayılır.

Not: Online başvuru yapıldıktan sonra başvuru belgelerinin üniversiteye elden teslimi gerekmektedir. İletilen belgelerden sadece transkript orjinal olmalıdır. Diğer belgelerin fotokopisi gönderilebilir. İletilen belgeler arşivlenmekte olup iade edilmemektedir. Resmi not döküm belgesi / transkripti olmayan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.


Başvuru için gerekli sınav türleri, taban puanları ve diplomalar

(1) Ulusal ya da uluslararası düzeydeki sınav ya da diploma türleri ve puanlarına sahip olan adaylar başvuruda bulunabilir. Senato kararı ile yeni sınavlar ve kabul esasları eklenebilir.

(2) Lise bitirme sınavı statüsünde olan sınavların (Abitur, International Baccalaureate, GCE, Tawjihi vb.) geçerlilik sürelerine bir sınırlama bulunmamaktadır. Üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavların (SAT vb.) geçerlilik süreleri iki yıldır.

(3) Kabul edilecek ulusal ya da uluslararası düzeydeki sınav ya da diploma türleri ve puanları, Yönerge ekindeki listede belirtilmiştir.

(4) Belirtilen sınav ya da diploma türlerine sahip olmayan adaylardan, lise mezuniyet notu %60 seviyesi ve üzerinde olanların başvuruları kabul edilir.

(5) Aşağıdaki belgelere sahip olmayan yabancı uyruklu öğrenciler, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Senatosunca oluşturulan bir komisyon tarafından yapılacak Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) ile, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesine kontenjan dahilinde kabul edilebilirler.


Başvuruların Değerlendirilmesi:

(1) Başvuruda bulunan yabancı uyruklu öğrencilerin değerlendirilmeleri ve kabulleri akademik takvimde belirlenen süreler dahilinde Senato tarafından oluşturulan Yurtdışından Öğrenci Kabul Komisyonu tarafından değerlendirilir. Komisyonda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan sorumlu Rektör Yardımcısı (Komisyon Başkanı), Öğrenci İşleri Daire Başkanı ve başvuruda bulunulmuş olan ilgili Fakülte/Yüksekokulların Dekanı/Müdürü tarafından seçilen en az bir öğretim üyesi/görevlisinden oluşur.

(2) Üniversite kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir.

(3) Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez.

(4) Kabulü uygun görülen asil ve yedek adaylar tespit edilir. Değerlendirme sonucunda tercihlerinden birine asil veya yedek olarak yerleşen adayın diğer tercihleri değerlendirmeye alınmaz.

(5) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarına yapılan başvuruların değerlendirilmesi, ilgili programın özel yetenek sınavı ölçütlerine göre yapılır.


Ön başvuru sonuçlarının duyurulması

(1) Başvuru değerlendirme sonucu adaya, Uluslararası Öğrenci Ofisi tarafından Üniversitemiz web sayfasından ve aday tarafından başvuru sırasında belirtilen elektronik posta adresi aracılığıyla duyurulur.

(2) Başvurusu kabul edilen ve kayıt işlemlerini başlatan ve ön ödemesini yapan adaylara Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından “Öğrenim Meşruhatlı Vize” almaları amacıyla “Kabul Mektubu” gönderilir.


Vize

(1) Yurtdışında ikamet eden yabancı uyruklu adayların, Kabul Mektubu ile ülkelerindeki (veya en yakın) T.C. Konsolosluklarından “Öğrenim Meşruhatlı Vize” almaları gerekir.

(2) Üniversitenin vize ve ikamet izinleri ile ilgili istediği belgelerde, yetkili kamu kurumlarının yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin genelgeleri esas alınır.

Updating...

Başa Dön