Anasayfa / Uluslararası / International Students Office / Lisans - Bachelor's Degree

Başvuru için Gereken Belgeler

(1) Başvuru sırasında adayların aşağıdaki belgeleri sunmaları gerekir. Adayın sunduğu bu belgeler, Türkçe dışındaki dillerde ise, belgelerinin asılları ile birlikte onaylı Türkçe tercümeleri de sunulmalıdır.

a. Online Başvuru Formu

b. Başvuru koşullarında belirtilen sınav/diplomalardan herhangi birisinin sonuç belgesi

c. Lise mezunu adayların lise diplomasının (İngilizce veya Türkçe noter ya da konsolosluk onaylı kopyası) (Başvuru tarihinde mezuniyet aşamasında olan öğrenciler için okullarından alacakları öğrenim durum belgesi)

d. Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) Sınav Sonuç Belgesi veya başvuru koşullarında belirtilen 5 maddede “Kabul Edilecek Ulusal ya da Uluslararası Düzeydeki Sınav ya da Diploma Türleri ve Puanlarına İlişkin Liste”deki belgenin aslı veya onaylı örneği.

e. Resmi Transkript (Not Durumu Belgesi). Adayların, lisede aldıkları ders ve notları gösterir ve Lise Müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not durumu belgesi

f. Adayların varsa Türkçe ve/veya İngilizce yeterliliklerine ilişkin belge

g. Pasaportta resim ve kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfanın fotokopisi

h. 4 adet fotoğraf

i. Ön kayıt ücret makbuzu

(2) Yükseköğretim Kurulunun, Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslarda yapılan değişiklikleri nedeniyle, gerekli görülen hallerde ek belgeler istenebilir.

(3) Belgelerinde herhangi bir usulsüzlük olduğu tespit edilen adayın, programa kabul edilmiş olsa dahi kabul kararı iptal edilir, Üniversiteye kaydı yapılmış olsa dahi kaydı geçersiz sayılır.

Not: Online başvuru yapıldıktan sonra başvuru belgelerinin üniversiteye elden teslimi gerekmektedir. İletilen belgelerden sadece transkript orjinal olmalıdır. Diğer belgelerin fotokopisi gönderilebilir. İletilen belgeler arşivlenmekte olup iade edilmemektedir. Resmi not döküm belgesi / transkripti olmayan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.


Başvuru için gerekli sınav türleri, taban puanları ve diplomalar

(1) Ulusal ya da uluslararası düzeydeki sınav ya da diploma türleri ve puanlarına sahip olan adaylar başvuruda bulunabilir. Senato kararı ile yeni sınavlar ve kabul esasları eklenebilir.

(2) Lise bitirme sınavı statüsünde olan sınavların (Abitur, International Baccalaureate, GCE, Tawjihi vb.) geçerlilik sürelerine bir sınırlama bulunmamaktadır. Üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavların (SAT vb.) geçerlilik süreleri iki yıldır.

(3) Kabul edilecek ulusal ya da uluslararası düzeydeki sınav ya da diploma türleri ve puanları, Yönerge ekindeki listede belirtilmiştir.

(4) Belirtilen sınav ya da diploma türlerine sahip olmayan adaylardan, lise mezuniyet notu %60 seviyesi ve üzerinde olanların başvuruları kabul edilir.

(5) Aşağıdaki belgelere sahip olmayan yabancı uyruklu öğrenciler, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Senatosunca oluşturulan bir komisyon tarafından yapılacak Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) ile, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesine kontenjan dahilinde kabul edilebilirler.


Başvuruların Değerlendirilmesi:

(1) Başvuruda bulunan yabancı uyruklu öğrencilerin değerlendirilmeleri ve kabulleri akademik takvimde belirlenen süreler dahilinde Senato tarafından oluşturulan Yurtdışından Öğrenci Kabul Komisyonu tarafından değerlendirilir. Komisyonda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan sorumlu Rektör Yardımcısı (Komisyon Başkanı), Öğrenci İşleri Daire Başkanı ve başvuruda bulunulmuş olan ilgili Fakülte/Yüksekokulların Dekanı/Müdürü tarafından seçilen en az bir öğretim üyesi/görevlisinden oluşur.

(2) Üniversite kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir.

(3) Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez.

(4) Kabulü uygun görülen asil ve yedek adaylar tespit edilir. Değerlendirme sonucunda tercihlerinden birine asil veya yedek olarak yerleşen adayın diğer tercihleri değerlendirmeye alınmaz.

(5) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarına yapılan başvuruların değerlendirilmesi, ilgili programın özel yetenek sınavı ölçütlerine göre yapılır.


Ön başvuru sonuçlarının duyurulması

(1) Başvuru değerlendirme sonucu adaya, Uluslararası Öğrenci Ofisi tarafından Üniversitemiz web sayfasından ve aday tarafından başvuru sırasında belirtilen elektronik posta adresi aracılığıyla duyurulur.

(2) Başvurusu kabul edilen ve kayıt işlemlerini başlatan ve ön ödemesini yapan adaylara Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından “Öğrenim Meşruhatlı Vize” almaları amacıyla “Kabul Mektubu” gönderilir.


Vize

(1) Yurtdışında ikamet eden yabancı uyruklu adayların, Kabul Mektubu ile ülkelerindeki (veya en yakın) T.C. Konsolosluklarından “Öğrenim Meşruhatlı Vize” almaları gerekir.

(2) Üniversitenin vize ve ikamet izinleri ile ilgili istediği belgelerde, yetkili kamu kurumlarının yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin genelgeleri esas alınır.

(1) Candidates must submit the following documents at the time of application. If these documents which the applicant offers, are in languages ​​other than Turkish, they must be accompanied by authentic Turkish translations along with the originals.

a. Online Application Form

b. Result certificate of any of the examinations / diplomas stated in the application conditions

c. High school diploma with notarial or consular certified copy in English or Turkish of high school graduate candidates (status of education received from their schools for graduate students on the application date)

d. Foreign Student Examination (YÖS) Examination Result Document or the original or certified copy of the document mentioned in the "List of National or International Level Examination or Diploma Types and Scores to be Accepted" on the 5 items in the application conditions.

e. Official Transcript (Grade Status Document). Applicants will show the courses and grades they have received in high school certified by the High School Directorate.)

f. Proof of applicants' proficiency in Turkish and / or English

g. Photocopy of the page on the passport where the image and identification information is presented

h. 4 photos

i. Pre-registration fee receipt

(2) Due to the amendments made by the Council of Higher Education on the acceptance of students from abroad, additional documents may be required where deemed necessary.

(3) If the candidate is found to be irregular in his / her documents, the acceptance decision is cancelled even if the student has been accepted. Even if the student is enrolled in the university, the registration is considered invalid.

Note: After the online application is made, the application documents must be sent to the university. Only transcripts from the transmitted documents must be original. Copies of other documents can be sent. Documents are archived and are not returned. Students without official transcripts / transcripts will not be considered for applications.

Types of exam, base scores and diplomas required for application

(1) Applicants who hold national or international examinations or diploma types and scores may apply. Senate decision may add new exams and acceptance criteria.

(2) There are no limitations on the validity period of exams (Abitur, International Baccalaureate, GCE, Tawjihi etc.) which are in the status of high school final examinations. The validity period of exams (SAT, etc.) that are in the status of university entrance exam is two years.

(3) The types of national or international examinations or diplomas to be admitted and their scores are listed on the list in the Directive.

(4) Candidates who do not have the types of exams or diplomas specified, applicants who have a high school graduation grade of 60% or above are accepted.

(5) Foreign nationals who do not have the following documents may be admitted to the Istanbul Yeni Yüzyıl University within the quota, with the Examination for Foreign Students (YÖS) to be made by a committee formed by Istanbul Yeni Yüzyıl University Senate.

Evaluation of Applicants:

(1) The evaluations and acceptance of foreign students who applied are assessed by the Student Admissions Committee from abroad established by the Senate within the time limits set forth in the academic calendar. The committee consists of at least one faculty member / officer selected by the Chief of the Rector responsible for the Student Affairs Department (Commission President), the Head of the Student Affairs Department and the Dean / Manager of the relevant Faculty / Schools in which the application was made.

(2) The university is free for filling/not filling the vacancy.

(3) Providing the application conditions does not mean acceptance for placement.

(4) Nominal and substitute candidates deemed suitable for admission are determined. As a result of evaluation, other preferences of a candidate who is placed as a noble or substitute, are not taken into consideration.

(5) The evaluation of applications made to higher education programs that receive students with special talent exams is carried out according to the special talent examination criteria of the relevant program.

Announcement of pre-application results

(1) The applicant is informed by the International Student Office via the University web page and by the applicant via the e-mail address provided at the time of application.

(2) Candidates who have accepted the application and started the registration process and prepayment will be sent an "Acceptance Letter" by the Student Affairs Office to take a "Study Permitted Visa".

Visa

(1) Foreign nationals residing abroad need to take acceptance letter and study permitted visa from cosulate of Turkey in their country.

(2) In the documents required by the university for visa and residence permits, the generalities of the foreign students of the authorized public institutions shall be taken as basis.