Erasmus+

Erasmus+ Giden Öğrenci Bilgilendirme

1. Erasmus öğrenci öğrenim hareketliliği, öğrencilere lisans ve yüksek lisans düzeyinde Avrupa Birliği üyesi ülke üniversitelerinden birisinde 3-12 ay arası eğitim imkanı ve desteği sağlar.

2. Erasmus öğrenim hareketliliği gerçekleştirebilmek için iki önkoşul gereklidir:

a) ERASMUS ÜNİVERSİTE BEYANNAMESİ almış olmak

b) Avrupa Birliği üyesi yükseköğretim kurumları ile üniversitemiz arasında İKİLİ ANLAŞMA imzalanmış olması

3. Yeni Yüzyıl Üniversitesi ERASMUS ÜNİVERSİTE BEYANNAMESİ almıştır. Beyanname Kimlik Bilgisi: ID-Code: TR ISTANBU35; EUC No.: 260011

4. Üniversitemiz Avrupa Birliği üyesi yükseköğretim kurumları ile ikili anlaşmalar(Erasmus+Programme Inter-institutionalAgreement 2014-2021) imzalamış ve imzalamaya devam etmektedir.

5. Hazırlık sınıfı öğrencileri ve lisans programlarının birinci sınıfında okuyan öğrenciler Erasmus+ öğrenim hareketliliği faaliyetinden yararlanamaz (Birinci sınıfta okurken başvurularak, ikinci sınıftayken hareketlilikten yararlanılabilir).

6. Yararlanıcılar, Erasmus+ hareketlilik sürelerini hibesiz uzatmak istemeleri durumunda bu talepleri kabul edilir ve tüm Erasmus+ kurallarının uygulanması şartı ile öğrencinin hibesiz olarak kalmasına izin verilir.

7. Faaliyete katılacak öğrencilerin tam zamanlı öğrenciler olması gerekir. Öğrencilerin diploma/derecelerinin gerektirdiği çalışmaları yurtdışında yapmak üzere bir yarıyıl için 30, bir tam akademik yıl için 60 AKTS kredisine denk gelen programı takip etmek üzere gönderilmesi beklenir. Takip edilen programda başarılı olunan kredilere tam akademik tanınma sağlanır, başarısız olunan krediler bir sonraki akademik yıl içerisinde Yeni YüzyilÜniversitesi’detekrar edilir.

ERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ İÇİN GEREKEN ASGARİ ŞARTLAR

Yararlanıcının tabiiyetine ilişkin şartın sağlanması esastır:

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak;

• Başka ülkelerin vatandaşı olmakla birlikte Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrenci olmak.

• Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İngilizce Hazırlık Birimi’nin düzenlediği İngilizce sınavında başarılı olmak. Başarılı olabilmek için en az CommonEuropean Framework of Reference forLanguages’in belirtiği B1 seviye İngilizce bilmek veya başvuru sırasında geçerli ve denk bir belge (bkz. http://www.osym.gov.tr/dosya/1-59085/h/yabanci-dil-sinavlari-esdegerlikleri.pdf) teslim edilmeli. Bu şartı takiben aşağıdaki hususlar sağlanmalıdır:

• Birinci kademe (ön lisans, lisans) öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının asgari 2.20/4 ya da 72/100 olması;

• İkinci (yüksek lisans) ve üçüncü kademe (doktora) öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının asgari 2.5/4 ya da 75/100 olması;

• Erasmus Öğrenim Hareketliliği için Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize tahsis edilen bütçe belirlenene kadar, tüm başvuru sahipleri aday statüsündedir. Başvuru sahibi, seçilmiş olarak ilan edilse dahi yukarıdaki koşul sağlanıncaya değin adaydır.

• Bir öğrenci Erasmus+ öğrenim faaliyetinden, aynı öğrenim kademesi içinde (lisans, yüksek lisans veya doktora) toplamda 12 aya kadar hibe alarak faydalanabilir. Önceki bir kademedeyken öğrenim hareketliliği hibesi alan bir öğrenci, sonraki bir kademede yine hibe alarak Erasmus+ öğrenim hareketliliği faaliyeti gerçekleştirebilir. Staj hareketliliği faaliyetinden faydalanılmış olması, bir kez de öğrenim hareketliliği faaliyetinden faydalanılmasına engel değildir. Ancak öncelik daha önce Erasmus+ faaliyetinden yararlanmamış olan öğrenciye verilir. Ayrıca, öğrenim hareketliliği faaliyeti için alınabilecek hibenin üst sınırı, varsa daha önceki staj hareketliliği süresini 12 aya tamamlayacak süredir. Aynı kademede toplam 12 ayı aşan faaliyet süresi için hibe ödenmez.

Öğrenci seçimi, ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak, en yüksek puanı alan öğrencilerin Erasmus+ öğrencisi olarak belirlenmesi suretiyle gerçekleştirilir. En yüksek puanı alan öğrenciler bütçe kontenjanı dâhilinde seçilir. 2014/2015 akademik yılı öğrenim hareketliliği başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:


Öğrencinin disiplin cezası alması veya alttan dersi olması gibi sebepler Erasmus+ programından faydalanmasına mani değildir. Hareketlilik süresinin asgari sürenin altında olması durumunda (3 tam ay) söz konusu hareketlilik için hibe ödemesi yapılmaz, öğrenci sıfır hibeli öğrenci olarak rapor edilir ve tekrar Erasmus+ programından faydalanamaz.

Öğrencilerin, mücbir sebeplerle (zorunluluk nedeniyle; ailevi sebepler, sağlık sebepleri, doğal afet gibi) planlanan hareketlilik faaliyeti döneminden erken dönmesi durumunda, öğrencinin yurtdışında kaldığı süre karşılığı hibe miktarı öğrencide bırakılmak üzere, fazladan ödenen hibenin iadesi istenir.

Öğrencilerin, hareketliliğe başladıktan sonra kendi istekleriyle (mücbir sebep olmaksızın) hareketliliklerini sona erdirmeleri halinde, öğrenciye ödenmiş bulunan hibe varsa geri talep edilir.

Bu öğrenciler, aynı öğrenim kademesi içinde tekrar Erasmus+ öğrenim hareketliliğinden yararlanamazlar. Öğrencilerin, hareketliliğe başladıktan sonra öğrencilik sorumluluklarını yerine getirmeleri halinde (derslere devam etmemek ya da sınavlara girmemek gibi), öğrenciye ödenmiş bulunan hibe varsa geri talep edilir.

HİBELER:Tam ayı geçen süreler için, tam aya tamamlanamayan sürenin aşağıdaki tabloda gösterilen karşılığına denk gelen miktarda hibe verilir.Ödemeler, toplam hibenin %80’i gitmeden önce, %20’si dönünce olmak üzere iki taksitte yapılır.

Başa Dön