Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi


Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı’nın temel amacı, uluslararası ve küresel olayların ve politikaların bireyler, toplumlar ve devletler üzerinde etkisini ve yaygınlığını artırdığı bir tarihsel sürece hazırlıklı olmak üzere nitelikli ve bilinçli insan kaynağı yetiştirmeye katkı sunmaktır. Gerçekten de yerel, ulusal ve küresel olanın iç içe geçtiği, dışarısı ile içeri arasındaki sınırın muğlâklaştığı, anlamsızlaştığı, eskiye ait değerlerin, kavramların, kalıpların, kuramların hatta kurumların işlev gör(e)mediği bir değişim süreci yaşanıyor.

Hükümetler, devlet/kamu kurum ve kuruluşları (Dış İşleri Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Şirketler, Valilikler, vb), en küçüğünden en büyüğüne yerel yönetimler, siyasal partiler, dernekler, vakıflar, üniversiteler, bankalar, büyük ulusal ya da çokuluslu şirketler, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, sivil toplum örgütleri gibi tüm aktörler bu değişen dünyayı anlamaya, politika belirlemeye çalışmaktadırlar.

Siyasi ve ekonomik belirsizliklerle, krizlerle kendini ortaya koyan bu süreçte değişimin içeriğini, mahiyetini ve yönünü anlayan, öngören, politika oluşturabilen/uygulayabilen uzmanlara her zamankinden daha çok ihtiyaç bulunmaktadır.

Söz konusu programa katılan öğrenciler uluslararası ya da dış boyutu, dinamiği olan tüm sorunlara geniş bakış açısıyla değişik çözümler üretme amacına yönelik önemli bir adım atmış olacaklardır.

Disiplinler arası ve çok boyutlu bir program olan Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı, öğrencilere; uluslararası sistemin tarihini, parametrelerini, işleyişini, hukuksal çerçevesini, tarihsel ve güncel olayların ve olguların irdelenmesini, eleştirel ve analitik düşünme becerisini kazandırmayı, katılımcıların günümüz küresel sorunları hakkında derin bilgi ve geniş görüşlülük sahibi olmalarını hedeflemiştir.

Elbette, programda uluslararası sistem içinde Türkiye'nin yerine ve dış ilişkilerine ağırlıklı olarak yer verilmektedir.

Başa Dön