Anasayfa / Akademik / Enstitüler / Fen Bilimleri Enstitüsü
Biyomedikal Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı

Program Koordinatörü

Biyomedikal Mühendisliği Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Sezen Canım Ateş (sezen.canimates@yeniyuzyil.edu.tr)


Genel Bilgi

Biyomedikal mühendisliği; tıp ve mühendislik alanlarındaki bilgi ve teknolojiyi, tıbbi, biyolojik ve fizyolojik problemlere çözüm üreterek hastalıkların teşhis ve tedavisini kolaylaştırmak amacıyla kullananılandisiplinler arası bir alandır. Canlı sistemlerin çeşitliliği ve karmaşıklığı bu sistemleri anlamamızı zorlaştırmakta ve analizini güçleştirmektedir. Bu sebeple biyomedikal mühendisliği disiplini sıra dışı çözümler üretmesini becerebilen, yeniliklere açık, hayal gücü yüksek doktorlar, bilim insanları ve mühendislerin işbirliğini gerektirir. Böyle insanlardan oluşan biyomedikal mühendisleri insan vücutlarının fonksiyonlarını anlamaya, hastalıkları ve düzensizlikleri teşhis ve tedavi ederek performanslarını artırmaya çalışırlar.


Program Profili

Programın amacı biyomedikal mühendisliğinin belirli alanlarında uzmanlaşmış akademik hayatta yer alabilecek, sanayinin ve sağlık sisteminin ihtiyaçlarına cevap verecek elemanlar yetiştirmektedir. Bu doğrultuda amaç, biyomedikal mühendisliğialanında kariyer düşünen öğrencilere biyomedikal mühendisliği ile ilgili kaliteli biryükseköğrenim fırsatı sunmaktır. Program Biyomedikal Mühendisliği mezunlarının dışında bu alana uyum sağlayabilecek birçok alandanda öğrenci kabul etmektedir. Mezunlar Biyomedikal Mühendisliği YüksekLisans derecesi (diploması) almaktadırlar. Biyomedikal Mühendisliği yüksek lisans derecesi biyomedikal mühendislerine endüstri kuruluşlarında, akademik hayatta ve devlet kurumlarında çalışma fırsatının yanında araştırma-geliştirme faaliyetlerine de katılma imkânı sunmaktadır. Bu dereceye sahipolan biyomedikal mühendisleri bütün bu fırsatlara ek olarak tıbbi cihaz veya eczacılıkla ilgili bir şirkette bulunan mühendislik pozisyonlarında, hastanelerde bulunan klinik mühendislikleri pozisyonlarında veya bir biyoteknoloji şirketindeki satış veya ar-ge departmanlarında da görev alabilirler. Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Tezli Yüksek Lisans Programı 2010-2011 öğretim yılında başlamıştır. Eğitim dili Türkçe olmakla birlikte bazı derslerin İngilizce olarak verilmeside mümkündür. Programın amacı medical sanayinin ve sağlık sisteminin ihtiyaç duyacağı nitelikli biyomedikal mühendisleriyetiştirmektedir. Aynı zamanda, alanında araştırma yapabilecek, akademik kadrolarda da görev alabilecek akademisyenlerin yetişmesini de sağlamaktadır.


Kontejanlar ve Programa Katılım Koşulları

 1. Program Online Başvuru Formu 'nu doldurmuş olmak,
 2. Programa Başvurabilecek Lisans programlarından birinden lisans diplomasına sahip olmak,
 3. Tezli yüksek lisans için Enstitü tarafından açılacak yabancı dil sınavında veya ÖSYM tarafından gerçekleştirilen yabancı dil sınavından veya ÖSYM’ce eşdeğer olarak kabul edilen sınavlardan 50 taban puanı almış olmak.
 4. En az 2,00 lisans genel not ortalamasına sahip olmak.
 5. Tezli yüksek lisans programlarına giriş notunun belirlenmesinde; ALES puanının, %50’si, lisans not ortalamasının %10’u, mülâkat puanının %30’u ve yabancı dil puanının %10’u toplanır.
 6. ALES sayısal puan türü 55 ve üzeri puan almış olmak,
 7. Tezli yüksek lisans için mülakattan başarılı olmak,
 8. Enstitü kurulumuzun belirlediği, eğitim ücretini, belirlenen koşullarla üniversitemiz döner sermayesine yatırmış olmak,
 9. Yabancı uyruklu adaylarla yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının yüksek lisans programına kabulüne ilişkin usul ve esaslar Üniversitenin Yabancı uyruklu Öğrencilerin Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesinde belirtilmiş şartlara uygun olarak yürütülür.

Not: Online kayıt esnasında talep edilen bütün evrakların “pdf” formatında eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesi gerekmektedir.


Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler

1. Başvuru formu(Online başvuru formu, imzalı ve fotoğraflı )

2. Lisans diplomasının aslı veya noter onaylı fotokopisi

3. Kimlik belgesinin noter onaylı fotokopisi

4. Mezun olduğu okuldan alınmış Transkript, aslı veya noterden onaylı fotokopisi

5. Yabancı dil belgesi

6. ALES belgesi

7. 6 adet resim

8. Askerlikle ilişiği olmadığına dair belgenin aslı veya noter onaylı fotokopisi (Erkek adaylar için)

Not: Kayıt işlemleri için Üniversitemize gelemeyen öğrenci adayları işlemlerini vekalet yoluyla yaptırabilirler.


Mezuniyet Koşulları ve Kuralları

Öğrenci en az 120 AKTS kredisi alarak mezun olabilir. Tezli yüksek lisans programını tamamlamak için 2 Zorunlu ders , 5 Seçmeli ders, 1 Seminer dersi ve iki dönem Yüksek Lisans Tezi almak zorunludur. Öğrencinin ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.00 olmalı ve CC’den aşağı bir notu olmamalıdır.

Program dili "Türkçe"dir.


Program Yeterlilikleri Çıktıları

PÇ.1. Biyomedikal Mühendisliğinde bir uzmanlık alanında derinlemesine bilgi sahibi olarak ilgili literature vakıf olmak.

PÇ.2 .Biyomedikal Mühendisliği alanında karşılaştığı problemleri çözmek için analiz yapma, deney tasarlama ve elde edilen sonuçları değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahip olmak.

PÇ.3. Yaratıcı bir bakış açısına sahip olmak ve bunu yeni ürünlerin araştırma ve geliştirmesini sağlamak için uygulamak ve bunları yazılı sözlü sunma becerisi kazanmak.

PÇ.4 .Mühendislik bilgilerini yaşam bilimlerini etkin kullanmak.

PÇ.5 .Etkin iletişim kurarak çok disiplinli takım çalışmalarını yürütme becerisine sahip olmak

PÇ6. Meslektaşları ile yazılı ve sözlü iletişim kurmak ve İngilizce yabancı dilbilgisini etkili kullanarak biyomedikal teknolojileri alanındaki yeni gelişmeleri takip etmek.

PÇ.7 .Değişen dünyada ortaya çıkan gelişmeleri takip edebilmek için hayat boyu öğrenme yeteneğine sahip olmak ve elde ettiği yeni fikir ve yöntemleri biyomedikal mühendisliğinin gelişiminde kullanmak.

PÇ.8 .Sağlık, sosyal ve çevresel konularda bilinçli olmak ve mühendislik çözümlerinde etik bir yaklaşım benimsemek, mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanmak.


İstihdam Olanakları

Bu programdan mezun olanlar birçok devlet kuruluşunda veya özel sektör kuruluşunda çalışabilirler. Sağlık sistemleri, sanayi kuruluşları, eğitim kurumları, araştırma merkezlerinde aşağıdaki ünvanlarla çalışabilirler:

Biyomedikal Mühendisi

Klinik Mühendisi

Rehabilitasyon Mühendisi

Araştırma Geliştirme Mühendisi

Tasarım Mühendisi

Satış Mühendisi

Kalibrasyon Mühendisi

Medikal Görüntüleme Mühendisi


Kazanılan Derece

Biyomedikal Mühendisliği Yüksek Lisans (MSc.)


Derece Seviyesi

Yüksek Lisans (MSc.)


Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam zamanlı


Üst Derece Programa Geçiş

Bu programı bitirenler bu alanda doktora programlarına başvurabilirler.


Biyomedikal Mühendisliği Yüksek Lisans Program Süresi

20 Nisan 2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Lisansüstü Eitim ve Öğretim Yönetmeliği” ne göre;

Tezli yüksek lisans programının bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç,her dönem çin kayıt yaptırıp yaptırılmadığına bakılmaksızın dört yarı yılda ders dönemini, en çok altı yarı yılda ise tezi tamamlaması gerekmektedir.

Programa Başvurabilecek Lisans Programları

 • Biyomedikal Mühendisleri
 • Elektrik-Elektronik Mühendisleri
 • Elektrik Mühendisleri
 • Makine Mühendisleri,
 • Bilgisayar Mühendisleri
 • Kontrol Mühendisleri
 • Fizik Mühendisleri
 • Biyomühendisler
 • Kimya Mühendisleri
 • Mekatronik Mühendisleri
 • Kimya ve Biyoloji Mühendisleri
 • Moleküler Biyoloji ve Genetik

Fizik/Biyoloji/Kimya/Matematik gibi temel bilim mezunları da branşlarına istinaden belirlenecek fark derslerini tamamlamak koşuluyla programa kayıt olabilirler. Alınacak Lisans derslerinden Başarılı olmak zorunludur. Derslerden başarılı olabilmek için CC ve üzerinde not almak gereklidir. Ancak bu not “Başarılı” olarak kayıt altına alınacak ve Öğrencinin not ortalamasına katılmayacaktır.

Sınav ve Kayıt Takvimi

Yüksek Lisans Programlarının Eğitim Ücretleri ve Burs Olanakları:

“Biyomedikal Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı “ kdv dahil 11.000 –TL.

“Biyomedikal Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı” kdv dahil 8.250 –TL.444 50 01 / 1309 – 1328 – 1329 - 1019


Burs Olanakları

Mezun Öğrenci Destek Bursu

Destek Bursu üniversitenin lisans ve yüksek lisans bölüm/programlarından mezun olan ve kesin kayıt yaptıran öğrencilerine verilir.

a) Üniversitemizden mezun olan lisans öğrencilerinin lisansüstü programlarına kayıt olması durumunda %30,

b) Üniversitemiz lisans ve lisansüstü programlarından mezun olan öğrencilerinin

doktora programlarına kayıt olması durumunda %30 destek bursu verilir.


*İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Burs Yönergesi detaylı bilgi için tıklayınız.


Eğitim Yeri:

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Topkapı Dr. Azmi Ofluoğlu Yerleşkesi
Maltepe Mahallesi Yılanlı Ayazma Caddesi, No: 26 P.K. 34010
Cevizlibağ / Zeytinburnu / İSTANBUL

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü