Yenisarum

Yönetmelikler

Kuruluş:

Madde 1 – Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yüksek Öğrenim Kanununun 3j ve 7d/2 ve 65 a/10-13 maddeleri uyarınca, YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SENATOSU’NUN 15 Aralık 2010 tarih, 2010 / 27 Toplantı No. ve 5 numaralı kararı üzerine kurulan, “İŞ SAĞLIĞI (ÇALIŞANLARIN SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ) ARAŞTIRMA ve UYGULAMA MERKEZİ (YENİSARUM)”nin (bundan sonra kısaca Merkez) Üniversite içi ve dışı ilişkilerde uygulayacağı yöntem, çalışma düzeni ve yıllık faaliyet raporu ile ilgili usulleri içerir.

Kapsam:

Madde 2 - Bu Yönetmelik, YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ ’nin bünyesinde İş Sağlığı (Çalışanların Sağlığı ve Güvenliği) ilgili Eğitim, danışmanlık, araştırma ve uygulamalar yapan birimlerin ortaklaşa faaliyetlerini kapsar.

Amaç:

Madde 3 - Merkez, Üniversitelerin, İş Sağlığı (Çalışanların Sağlığı ve Güvenliği) alanında hizmet veren birimleri ile; Yurt içi ve yurt dışı ilgili kurumlarla, YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ’nin ilgili birimleri ile işbirliğini sağlayarak, Ülkemiz İş Sağlığı (Çalışanların Sağlığı ve Güvenliği) alanında, bilime ve teknolojiye yönelik etkinliklerde bulunan bir kuruluştur.

Merkezin başlıca amaçları şunlardır:

1. 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 12 nci maddesi ile Yüksek Öğretim Kurumlarına verilen görevleri, İş Sağlığı (Çalışanların Sağlığı ve Güvenliği) ile ilgili hizmet veren birimlerde yerine getirmek için, gereken her türlü çalışmayı yapmak, İş Sağlığı (Çalışanların Sağlığı ve Güvenliği) hizmet alanında her türlü aksaklığa neden olan nedenleri araştırarak, Ülkemiz endüstrisinin İş Sağlığı (Çalışanların Sağlığı ve Güvenliği) alanındaki gereksinmelerine cevap verebilmek;

2. İş Sağlığı (Çalışanların Sağlığı ve Güvenliği) ile ilgili konularda araştırma yapan yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarla işbirliği yaparak konferans, seminer ve kurslar düzenlemek ve bilimsel yayınlar yapmak;

3. İş Sağlığı (Çalışanların Sağlığı ve Güvenliği) konusunda yetişmiş olan Türk bilim adamları ve uzmanlarının dış ülkelerde konuyla ilgili gelişmeleri izleyebilmelerini sağlamak;

4. İş Sağlığı (Çalışanların Sağlığı ve Güvenliği) alanındaki bilimsel araştırmalarının sonuçlarını ülke ve insanlık yararına kullanılmak üzere teknolojiye aktarılması için çalışmalar yapmak, bu amaçla diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak;

5. İş Sağlığı (Çalışanların Sağlığı ve Güvenliği) konularıyla ilgili dokümantasyon, arşiv ve kitaplık oluşturmak;

6. Akredite İş Sağlığı (Çalışanların Sağlığı ve Güvenliği) laboratuarları kurarak standart ölçüm ve analizler yapmak;

7. Üniversite içerisinde, her düzeyde İş Sağlığı (Çalışanların Sağlığı ve Güvenliği) eğitiminin niteliğini iyileştirecek çalışmalar yapmak, İş Sağlığı (Çalışanların Sağlığı ve Güvenliği) sorunları konusunda tüm endüstriye danışmanlık hizmetlerini organize etmek;

8. Toplumda İş Sağlığı (Çalışanların Sağlığı ve Güvenliği) bilincini geliştirmek için, her türlü etkinlikte bulunmak.

Organlar:

Madde 4 – Merkezin organlarını, Merkez Başkanı ve Merkez Yönetim Kurulu oluşturur.

Madde 5 – Merkez Başkanı, Merkez kapsamına giren bölümlerde görevli olan öğretim üyeleri arasından üç yıllık süre için Rektör tarafından atanır. Süresi biten Merkez Başkanı tekrar atanabilir. Merkez Başkanına çalışmalarında yardımcı olması için, Merkez başkanı tarafından önerilen bir yardımcı rektörlükçe atanır ve Merkez Başkanının İzinli olduğu durumlarda Merkez Başkanına altı ayı geçmemek üzere vekalet edebilir. Göreve vekalet altı ayı geçerse yeni bir Merkez Başkanı atanır.

Merkez Başkanının Görev, Yetki ve Sorumlulukları :

1. Merkez Başkanı; Merkezin yönetiminden, her türlü faaliyetlerinin yürütülmesinden, projelerin takibi ve sonuçlarının
alınmasından, Yönetim Kurulunca alınan kararların icra edilmesinden ve Merkezi temsil etmekten sorumludur.

2. Merkezin çalışmaları hakkında her yıl sonunda faaliyet raporu veya istendiğinde Rektörlüğe bilgi sunar.

3. Merkezin ödenek ve eleman ihtiyaçlarını gerekçeleri ile Rektörlüğe bildirir.

4. Merkezin Döner Sermayesini - İşletmesini Rektörün onayı ile kurar.

5. Döner Sermaye kapsamındaki hizmetlerde, işbirliği yaptığı döner sermaye işletmeleri ile Merkez arasında koordinatörlük görevi yapar.

Madde 6 – Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Başkanı ve yardımcısı dışında Merkez Başkanı tarafından önerilen ve Rektör tarafından atanan beş asıl üye ve iki yedek üye ile toplam dokuz üyeden oluşur. Merkez Yönetim Kurulu üyeliği üç yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden atanabilir. Süresi dolmadan ayrılanların yerine, yedek üyeler Merkez Başkanı tarafından asıl üyeliğe atanır. Yeni yedek üyeler kalan süre için yine aynı usul ile atanır.

Merkez Yönetim Kurulunun Görevleri :

1. Yönetim Kurulu, Merkez Başkanı başkanlığında toplanarak görev yapar.

2. Yönetim Kurulu Merkezin yönetimi ile ilgili kararların alındığı bir organdır.

Madde 7 – Üniversite içi ve dışı ilişkiler ile ilgili usuller :

1. Merkez başkanı, Üniversite bünyesindeki herhangi bir akademik veya idari makamın amiri ile, Merkez faaliyetler çerçevesinde, doğrudan yazılı veya sözlü ilişkiye girebilir.

2. Devletin üst kademelerine, başka kurum ve kuruluşlarına gidecek yazılarda Rektörün imzası bulunur.

Madde 8 – Merkezin yeri, telefon – faks – bilgisayar - sekretarya hizmetleri gibi lojistik destekler Rektörün tesbit ve onayı sonunda, Merkez Başkanına vereceği talimat ile belirlenir.

Madde 9 – Merkezin İta Amiri Rektördür. Rektör İta Amirliği yetkisini Merkez Başkanına devredebilir.

Mali Hükümler:

Madde 10 – Merkezin gelirleri şunlardır:

1. Üniversite bütçesinden tahsis edilecek ödenekler;

2. Merkez faaliyetlerinden elde edilen gelirler;

3. Uygulamalı projelerden ve bağışlardan sağlanan gelirler;

4. Diğer gelirler.

Madde 11 – Merkezin giderleri şunlardır:

1. Faaliyet konularının uygulanması ve gerçekleştirilmesi için yapılacak giderler;

2. Yönetim ve personel giderleri;

3. Merkez Yönetim Kurulu kararı ile yapılacak giderler.

Madde 12 – Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Madde 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü yürütür.

Başa Dön

--